• ०११–६६११२७
  • 10 AM - 5 PM
  • discofkavre@gmail.com

" दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि सहकारी "

ऋिण सेवा

तरलता व्यवस्थापन


यस संघसँग ऋण कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न तथा घर जग्गा खरिद गर्न लागि ऋण आवश्यक परेमा देहायको सर्तमा उपलब्ध गराउन सकिने छ ।

(क) संघको अन्तरलगानीमा कार्यक्रममा आवद्ध भई संस्थाहरुलाई मात्र यस प्रकारको ऋण प्रदान गर्न सकिनेछ ।

(ख) ऋणको अधिकतम सिमा रु. ७ करोड सम्म मात्र हुनेछ ।

(ग) ऋण स्वीकृत भएको मितिबाट ६ बर्ष भित्रमा चुक्ता गरिसक्नु पर्नेछ ।

(घ) ऋण लिने संस्थाले स्वीकृत ऋण तिन महिना भित्र लैजानुपर्ने छ अन्यथा पुन स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । 

(ङ) आंशिक ऋण लगानी भएको अवस्थामा उक्त ऋण भुक्तानीको पुनतालिकिरण गरिने छ ।

अचल सम्पती खरीद


यस संघसँग ऋण कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न तथा घर जग्गा खरिद गर्न लागि ऋण आवश्यक परेमा देहायको सर्तमा उपलब्ध गराउन सकिने छ ।

(क) संघको अन्तरलगानीमा कार्यक्रममा आवद्ध भई संस्थाहरुलाई मात्र यस प्रकारको ऋण प्रदान गर्न सकिनेछ ।

(ख) ऋणको अधिकतम सिमा रु. ७ करोड सम्म मात्र हुनेछ ।

(ग) ऋण स्वीकृत भएको मितिबाट ६ बर्ष भित्रमा चुक्ता गरिसक्नु पर्नेछ ।

(घ) ऋण लिने संस्थाले स्वीकृत ऋण तिन महिना भित्र लैजानुपर्ने छ अन्यथा पुन स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । 

(ङ) आंशिक ऋण लगानी भएको अवस्थामा उक्त ऋण भुक्तानीको पुनतालिकिरण गरिने छ ।