• 097711661127
  • 9:30 AM -5:30PM
  • discofkavre@gmail.com

समृद्ध काभ्रे हाम्रो पहिचान घरघरमा सहकारी सदस्यता अभियान

सदस्य नविकरण तथा नियमित बचत सम्बन्धमा । 2024-05-27 देखि 2024-07-31

सदस्य नविकरण तथा नियमित बचत सम्बन्धमा ।

अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । 2024-05-27 देखि 2024-10-28

KYM अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

सुचिकृत हुने सम्बन्धमा । 2024-05-27 देखि 2024-06-11

सुचिकृत हुने सम्बन्धमा ।

प्रभावकारी बैठक सञ्चालन तथा निर्णय लेखन तालिम सम्बन्धमा । 2024-05-24 देखि 2024-06-02

प्रभावकारी बैठक सञ्चालन तथा निर्णय लेखन तालिम 

प्रभावकारी बैठक सञ्चालन तथा निर्णय लेखन तालिम 2024-05-24 देखि 2024-06-02

प्रभावकारी बैठक सञ्चालन तथा निर्णय लेखन तालिम सम्बन्धमा ।

व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धमा । 2024-04-09 देखि 2024-06-10

व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धमा ।