• 097711661127
  • 9:30 AM -5:30PM
  • discofkavre@gmail.com

समृद्ध काभ्रे हाम्रो पहिचान घरघरमा सहकारी सदस्यता अभियान

व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धमा । 2024-02-13 देखि 2024-03-15

Jofhb/ kl/jt{g ;DaGwdf .

सहकारी अर्थव्यवस्था गोष्ठी–२०८० 2024-01-22 देखि 2024-02-09

सहकारी अर्थव्यवस्था गोष्ठी–२०८० मा आफ्नो नाम दर्ता गराउन तलको लिंकमा थिच्नुहोला ।

नोट ः २०८०÷१०÷२२ सम्म सहभागिता शुल्क बुझाई अनिवार्य नाम दर्ता फारम बुझाइसक्नु पर्नेछ ।

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzdZcv-wcqu3y2G4jGWwMQnvcpWSCpf0tKmCx5GzVXT6iADA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

कार्यपत्र विषय तथा प्रस्तुती 2024-01-22 देखि 2024-02-09

-

जानकारी सुचना 2024-01-11 देखि 2024-01-12

sfof{no lgoldt ;+rfngdf /xg] ;'rgf . 

जानकारी गराउन आउने सम्बन्धी १५ दिने सुचना । 2023-11-26 देखि 2023-12-12

जानकारी गराउन आउने सम्बन्धी १५ दिने सुचना ।

पुरस्कार तथा सम्मान आ.ब २०७९-८० 2023-07-24 देखि 2023-08-27

अनुसुची फारमको लागी तलको लिकंमा थिच्नुहोस ।
CLICK HERE